• Korendag De Wier
  • Festival Travemünde
  • Tocht om de Noord Winsum
  • Turfrace 2018
  • Shantyfestival Akkrum 2018
  • Turfrace 2018
  • Shantyfestival Smallingerland
  • Shantykoor de Peijesjongers

Sponsors